Hvem kan få brukerstyrt personlig assistanse?

 

Dersom du oppfyller kriteriene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d, har du krav på å få tjenestene dine organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Kriteriene er som følger:

Du er under 67 år. Dersom du har hatt BPA før fylte 67 år vil kommunen allikevel måtte vurdere assistansebehovet før tjenesten kan fjernes.

Du har et langvarig behov for personlig assistanse, minimum 2 år.

Du har et assistansebehov på 32 timer eller mer i uken. Du kan også få innvilget BPA dersom assistansebehovet ditt ligger på 25 timer i uken eller mer. Dette avhenger av at kommunen ser dette som hensiktsmessig og ikke kan dokumentere at slik organisering av tjenesten ikke vil være vesentlig mer kostnadskrevende.

Slik rettigheten er utformet vil det være mange personer som kan ha nytte av å ha tjenestene organisert som en BPA-ordning, som likevel ikke har krav på dette. Uavhengig av rettigheten, skal derfor kommunene ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Kommunene må gjøre en helhetlig og individuell vurdering av om det er mest hensiktsmessig at behovet dekkes i form av en BPA-ordning. Det avgjørende skal altså være om en BPA-ordning er den mest hensiktsmessige måten og organisere tjenesten på i det enkelte tilfelle.